Agilysys, Inc (AGYS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto 12 746 4 642 -23 608 -34 067 -13 164 -8 350 -11 721
Amortyzacja 3 512 3 864 4 791 5 115 5 071 4 510 3 801
Zmiana stanu należności -2 797 -557 -10 137 8 869 10 611 791 -6 419
Zmiana stanu zapasów 2 834 5 763 -2 710 1 843 45 -212 -481
Zmiana stanu gotówki 15 871 -2 209 52 527 5 882 828 -9 312 -11 353
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34 463 28 475 28 407 10 575 7 241 6 874 3 433
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 238 -1 197 -1 389 -3 420 -5 507 -15 058 -16 046
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 870 -25 679 -1 391 -3 447 -5 534 -15 085 -13 865
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 094 -4 901 -25 316 -1 116 -767 -1 295 -847