Agilysys, Inc (AGYS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 112 842 96 971 99 180 46 653 40 771 39 943 49 255
Inwestycje krótkoterminowe 9 664 7 087 7 161 6 999 9 193 5 593 6 456
Należności 22 378 25 175 25 732 35 869 27 000 16 389 15 598
Zapasy 9 774 6 940 1 177 3 887 2 044 1 999 2 211
Pozostałe aktywa obrotowe 9 664 7 087 7 161 6 999 9 193 5 593 6 456
Aktywa obrotowe razem 154 658 136 173 133 250 93 408 79 008 63 924 73 520
Inwestycje długotrminowe 88 378 77 989 56 623 61 154 84 583 93 283 93 785
Rzeczowe aktywa trwałe 14 576 6 345 8 789 12 230 15 838 17 512 16 000
Wartość firmy 32 638 32 759 19 622 19 622 19 622 19 622 19 622
Wartości niematerialne 18 140 20 178 8 400 8 400 43 005 53 665 55 529
Pozostałe aktywa trwałe 7 526 6 154 5 800 5 373 5 223 1 631 1 825
Aktywa razem 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591 157 207 167 305

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 9 418 9 766 6 346 13 403 4 718 8 400 8 702
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 4 19 24 22 120 121
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 69 095 61 696 54 636 55 996 53 561 36 061 37 514
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 78 515 71 466 61 001 69 423 58 301 44 581 46 337
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 2 6 25 35 57 116
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 018 3 304 4 011 1 860 3 772 3 911 4 002
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 98 267 81 359 74 538 82 805 62 969 48 776 53 636
Akcje zwykłe 24 694 24 357 23 458 23 233 23 037 22 801 22 615
Zyski (straty) zatrzymane 52 764 40 018 35 376 58 984 93 051 103 601 112 692
Akcje własne -1 884 -2 063 -2 278 -2 401 -2 433 -2 486 -2 519
Kapitał własny 144 769 132 803 115 335 71 757 100 622 108 431 113 669
Pasywa razem 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591 157 207 167 305