Agilysys, Inc (AGYS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842 127 360 127 678
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 77 246 61 104 47 800 79 805 66 962 62 943 63 893
Zysk ze sprzedaży brutto 120 819 101 532 89 376 80 952 73 880 64 417 63 785
Koszty badań i rozwoju 50 260 46 332 55 345 41 463 37 817 27 936 29 048
Koszty ogólnego zarządu 53 385 42 464 47 469 44 238 42 764 42 103 40 698
Zysk operacyjny 13 662 8 872 -18 229 -9 864 -11 772 -10 132 -9 762
Koszty odsetek netto -2 192 -47 -87 -371 -329 -88 -147
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 764 6 511 -21 209 -33 866 -12 943 -11 601 -11 485
Podatek dochodowy 1 182 33 -208 201 221 -3 251 236
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 12 746 4 642 -23 608 -34 067 -13 164 -8 350 -11 721