Toro Co. (TTC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 443 342 409 880 329 701 273 983 271 939 267 717
Amortyzacja 108 809 99 316 95 615 87 698 61 277 64 986
Zmiana stanu należności -287 845 49 144 -7 633 75 590 10 105 19 808
Zmiana stanu zapasów -425 231 85 737 770 293 404 29 267 21 958
Zmiana stanu gotówki -622 974 -74 280 328 064 -137 296 -21 132 36 701
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 297 172 555 469 539 374 337 371 364 805 360 748
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -143 478 -104 012 -78 068 -92 881 -90 124 -58 276
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -548 247 -128 452 -216 077 -772 942 -127 925 -83 758
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 42 240 -503 651 2 354 299 498 -252 075 -245 268