Toro Co. (TTC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 819 760 329 701 273 983 271 939 267 717
Amortyzacja 198 632 95 615 87 698 61 277 64 986
Zmiana stanu należności 359 423 -7 633 75 590 10 105 19 808
Zmiana stanu zapasów 823 907 770 293 404 29 267 21 958
Zmiana stanu gotówki 331 332 328 064 -137 296 -21 132 36 701
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 110 940 539 374 337 371 364 805 360 748
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -208 024 -78 068 -92 881 -90 124 -58 276
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -256 904 -216 077 -772 942 -127 925 -83 758
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 007 300 2 354 299 498 -252 075 -245 268