Toro Co. (TTC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 919 170 3 378 810 3 138 080 2 618 650 2 505 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 242 180 2 189 040 2 090 120 1 677 640 1 584 340
Zysk ze sprzedaży brutto 2 676 980 1 189 770 1 047 960 941 011 920 837
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 640 420 763 417 722 934 567 926 565 727
Zysk operacyjny 1 036 560 426 357 325 029 373 085 355 110
Koszty odsetek netto 57 318 31 901 26 082 19 096 19 113
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 999 636 407 070 322 133 372 397 353 184
Podatek dochodowy 179 876 77 369 48 150 100 458 85 467
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 819 760 329 701 273 983 271 939 267 717