Toro Co. (TTC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 193 100 188 250 405 612 479 892 151 828 289 124 310 256
Inwestycje krótkoterminowe 110 500 103 279 35 124 34 188 50 632 54 076 37 565
Należności 407 400 332 713 310 279 261 135 268 768 193 178 183 073
Zapasy 1 087 800 1 051 110 738 170 652 433 651 663 358 259 328 992
Pozostałe aktywa obrotowe 110 500 103 279 35 124 34 188 50 632 54 076 37 565
Aktywa obrotowe razem 1 798 800 1 675 350 1 489 180 1 427 650 1 122 890 894 637 859 886
Inwestycje długotrminowe 1 845 500 1 880 650 1 446 960 1 425 580 1 207 660 676 347 633 901
Rzeczowe aktywa trwałe 641 700 571 661 487 731 467 919 437 317 271 459 235 230
Wartość firmy 450 800 583 297 421 680 424 075 362 253 225 290 205 029
Wartości niematerialne 540 100 585 832 420 041 408 305 352 374 105 649 103 743
Pozostałe aktywa trwałe 22 800 19 077 24 042 20 318 25 361 13 197 5 190
Aktywa razem 3 644 300 3 556 000 2 936 140 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 430 000 578 624 503 116 363 953 319 230 256 575 211 752
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 99 873 79 914 0 26 258
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 518 600 484 989 433 903 391 971 357 826 276 060 283 786
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 948 600 1 063 610 937 019 855 797 756 970 532 635 521 796
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 031 500 990 768 691 242 691 250 620 899 312 549 305 629
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 40 800 42 040 50 598 54 277 42 521 55 487 47 544
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 133 400 2 204 300 1 785 010 1 738 400 1 470 970 902 068 876 695
Akcje zwykłe 104 400 104 822 107 341 107 658 106 773 106 369 108 312
Zyski (straty) zatrzymane 1 444 100 1 280 860 1 071 920 1 041 510 784 885 587 252 534 329
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 510 900 1 351 700 1 151 130 1 114 830 859 578 668 916 617 092
Pasywa razem 3 644 300 3 556 000 2 936 140 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790