Toro Co. (TTC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 811 224 479 892 151 828 289 124 310 256
Inwestycje krótkoterminowe 70 248 34 188 50 632 54 076 37 565
Należności 620 558 261 135 268 768 193 178 183 073
Zapasy 1 476 340 652 433 651 663 358 259 328 992
Pozostałe aktywa obrotowe 70 248 34 188 50 632 54 076 37 565
Aktywa obrotowe razem 2 978 370 1 427 650 1 122 890 894 637 859 886
Inwestycje długotrminowe 2 893 910 1 425 580 1 207 660 676 347 633 901
Rzeczowe aktywa trwałe 975 462 467 919 437 317 271 459 235 230
Wartość firmy 843 360 424 075 362 253 225 290 205 029
Wartości niematerialne 840 082 408 305 352 374 105 649 103 743
Pozostałe aktywa trwałe 48 084 20 318 25 361 13 197 5 190
Aktywa razem 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 006 230 363 953 319 230 256 575 211 752
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 99 873 79 914 0 26 258
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 867 806 391 971 357 826 276 060 283 786
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 874 040 855 797 756 970 532 635 521 796
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 382 480 691 250 620 899 312 549 305 629
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 101 196 54 277 42 521 55 487 47 544
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 570 020 1 738 400 1 470 970 902 068 876 695
Akcje zwykłe 214 682 107 658 106 773 106 369 108 312
Zyski (straty) zatrzymane 2 143 840 1 041 510 784 885 587 252 534 329
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 302 260 1 114 830 859 578 668 916 617 092
Pasywa razem 5 872 280 2 853 230 2 330 550 1 570 980 1 493 790