Progress Software Corp. (PRGS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 062 630 442 150 413 298 397 165 397 572
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 127 026 54 217 49 357 44 239 49 051
Zysk ze sprzedaży brutto 935 600 387 933 363 941 352 926 348 521
Koszty badań i rozwoju 206 676 88 599 88 572 79 739 76 988
Koszty ogólnego zarządu 382 036 154 117 155 061 142 086 142 084
Zysk operacyjny 253 024 117 271 72 169 95 126 96 302
Koszty odsetek netto 40 090 10 170 9 913 5 149 4 631
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 191 068 96 635 28 495 78 980 65 587
Podatek dochodowy 34 228 16 913 2 095 15 489 28 170
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 156 840 79 722 26 400 63 491 37 417