Progress Software Corp. (PRGS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży 694 439 602 013 531 313 442 150 413 298 397 165 397 572
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 96 408 72 420 63 513 54 217 49 357 44 239 49 051
Zysk ze sprzedaży brutto 598 031 529 593 467 800 387 933 363 941 352 926 348 521
Koszty badań i rozwoju 132 401 114 568 103 338 88 599 88 572 79 739 76 988
Koszty ogólnego zarządu 239 233 218 636 191 018 154 117 155 061 142 086 142 084
Zysk operacyjny 129 798 127 445 126 512 117 271 72 169 95 126 96 302
Koszty odsetek netto 30 780 15 790 20 045 10 170 9 913 5 149 4 631
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 79 657 117 255 95 534 96 635 28 495 78 980 65 587
Podatek dochodowy 9 460 22 186 17 114 16 913 2 095 15 489 28 170
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 70 197 95 069 78 420 79 722 26 400 63 491 37 417