Progress Software Corp. (PRGS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 314 746 105 995 173 685 139 513 183 609
Inwestycje krótkoterminowe 79 098 23 983 27 280 25 080 18 588
Należności 251 262 108 957 83 700 58 450 61 210
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 79 098 23 983 27 280 25 080 18 588
Aktywa obrotowe razem 675 616 238 935 284 665 228 819 263 407
Inwestycje długotrminowe 2 051 460 802 847 596 606 411 790 455 311
Rzeczowe aktywa trwałe 28 690 29 817 29 765 30 714 42 261
Wartość firmy 1 342 300 491 726 432 824 314 992 315 041
Wartości niematerialne 574 370 212 747 99 392 58 919 94 894
Pozostałe aktywa trwałe 52 758 23 432 16 024 5 243 1 992
Aktywa razem 2 727 070 1 041 780 881 271 640 609 718 718

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 19 366 9 978 10 603 10 593 9 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 51 534 18 242 10 717 5 819 5 819
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 574 958 234 323 219 565 179 606 193 199
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 645 858 262 543 240 885 196 018 208 018
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 069 050 364 260 284 002 110 270 116 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 112 598 42 000 26 099 20 442 15 717
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 902 100 695 769 550 989 330 527 342 634
Akcje zwykłe 87 832 44 886 44 791 45 561 48 129
Zyski (straty) zatrzymane 180 512 72 547 64 303 71 242 145 247
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 824 978 346 013 330 282 310 082 376 084
Pasywa razem 2 727 070 1 041 780 881 271 640 609 718 718