Progress Software Corp. (PRGS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 126 958 256 277 157 373 105 995 173 685 139 513 183 609
Inwestycje krótkoterminowe 48 040 42 784 39 549 23 983 27 280 25 080 18 588
Należności 155 790 126 992 125 631 108 957 83 700 58 450 61 210
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 48 040 42 784 39 549 23 983 27 280 25 080 18 588
Aktywa obrotowe razem 330 788 426 053 337 808 238 935 284 665 228 819 263 407
Inwestycje długotrminowe 1 272 000 985 426 1 025 730 802 847 596 606 411 790 455 311
Rzeczowe aktywa trwałe 15 225 14 927 14 345 29 817 29 765 30 714 42 261
Wartość firmy 832 101 671 037 671 152 491 726 432 824 314 992 315 041
Wartości niematerialne 354 278 217 355 287 185 212 747 99 392 58 919 94 894
Pozostałe aktywa trwałe 36 628 52 768 26 379 23 432 16 024 5 243 1 992
Aktywa razem 1 602 780 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271 640 609 718 718

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 12 371 9 282 9 683 9 978 10 603 10 593 9 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 13 109 6 234 25 767 18 242 10 717 5 819 5 819
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 326 638 302 488 287 479 234 323 219 565 179 606 193 199
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 352 118 318 004 322 929 262 543 240 885 196 018 208 018
Długoterminowe zobowiązania finansowe 710 883 611 845 534 527 364 260 284 002 110 270 116 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 63 493 63 457 56 299 42 000 26 099 20 442 15 717
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 143 070 1 012 980 951 048 695 769 550 989 330 527 342 634
Akcje zwykłe 43 456 43 475 43 916 44 886 44 791 45 561 48 129
Zyski (straty) zatrzymane 120 858 101 656 90 256 72 547 64 303 71 242 145 247
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 459 715 398 504 412 489 346 013 330 282 310 082 376 084
Pasywa razem 1 602 780 1 411 480 1 363 540 1 041 780 881 271 640 609 718 718