Quanex Building Products Corp (NX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785 866 555
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 953 004 831 541 658 750 694 420 696 567 672 162
Zysk ze sprzedaży brutto 268 498 240 608 192 823 199 421 193 218 194 393
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 117 108 115 967 89 707 101 292 103 535 97 981
Zysk operacyjny 111 281 81 909 55 887 48 543 37 861 38 917
Koszty odsetek netto 2 540 2 525 5 217 9 580 11 031 9 509
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 109 763 80 094 50 300 -35 954 25 453 25 502
Podatek dochodowy 21 427 23 114 11 804 10 776 -875 6 819
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 88 336 56 980 38 496 -46 730 26 328 18 683