Quanex Building Products Corp (NX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 88 336 56 980 38 496 -46 730 26 328 18 683
Amortyzacja 40 109 42 732 47 229 49 586 51 822 57 495
Zmiana stanu należności -12 291 20 022 5 341 -1 068 4 603 -4 214
Zmiana stanu zapasów 28 361 31 348 -5 978 -2 206 -18 164 3 194
Zmiana stanu gotówki 15 032 -11 560 20 753 1 865 11 548 -8 071
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 97 965 78 588 100 796 96 372 104 611 78 554
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -33 121 -24 008 -25 726 -24 883 -26 484 -34 564
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -32 962 -18 708 -25 224 -23 559 -26 052 -41 124
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -45 879 -71 861 -55 122 -71 264 -65 817 -45 412