Quanex Building Products Corp (NX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 55 093 40 061 51 621 30 868 29 003 17 455
Inwestycje krótkoterminowe 8 664 8 148 6 217 9 353 7 296 7 406
Należności 96 018 108 309 88 287 82 946 84 014 79 411
Zapasy 120 890 92 529 61 181 67 159 69 365 87 529
Pozostałe aktywa obrotowe 8 664 8 148 6 217 9 353 7 296 7 406
Aktywa obrotowe razem 280 665 249 047 207 306 190 326 189 678 191 801
Inwestycje długotrminowe 443 952 468 276 484 279 454 784 552 171 582 078
Rzeczowe aktywa trwałe 180 400 178 630 184 104 193 600 201 370 211 131
Wartość firmy 137 855 149 205 146 154 145 563 219 627 222 194
Wartości niematerialne 65 035 82 410 93 068 107 297 121 919 139 778
Pozostałe aktywa trwałe 4 662 5 323 9 129 8 324 9 255 8 975
Aktywa razem 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849 773 879

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 77 907 86 765 77 335 63 604 52 389 44 150
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 046 846 692 746 1 224 21 242
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 60 890 70 390 52 213 45 404 48 748 41 063
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 139 843 158 001 130 240 109 754 102 361 106 455
Długoterminowe zobowiązania finansowe 29 628 52 094 116 728 156 414 209 332 218 184
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 748 20 114 24 869 29 392 18 789 20 433
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 259 782 297 541 335 826 314 923 347 697 367 032
Akcje zwykłe 33 048 33 193 32 689 32 960 34 701 34 230
Zyski (straty) zatrzymane 337 456 259 718 213 517 185 703 242 834 225 704
Akcje własne -75 518 -72 701 -78 565 -76 746 -73 029 -49 875
Kapitał własny 464 835 419 782 355 759 330 187 394 152 406 847
Pasywa razem 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849 773 879