Netscout Systems Inc (NTCT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 914 530 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787 1 162 110
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 223 098 214 186 222 097 242 192 254 127 271 905 346 139
Zysk ze sprzedaży brutto 691 432 641 389 609 185 649 628 655 791 714 882 815 973
Koszty badań i rozwoju 176 173 171 131 179 163 188 294 203 588 215 076 232 701
Koszty ogólnego zarządu 380 423 361 883 331 699 376 517 385 442 422 015 447 066
Zysk operacyjny 79 446 48 634 37 192 20 312 -7 544 1 151 66 065
Koszty odsetek netto 5 325 7 751 10 233 16 069 20 898 10 825 8 163
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 415 42 892 22 304 1 924 -92 912 -18 659 52 185
Podatek dochodowy 8 767 7 018 2 952 4 678 -19 588 -98 471 18 894
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 59 648 35 874 19 352 -2 754 -73 324 79 812 33 291