Netscout Systems Inc (NTCT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 703 198 476 453 386 458 485 976 447 762 442 772
Inwestycje krótkoterminowe 42 276 25 489 37 544 53 658 56 434 77 318
Należności 148 245 197 717 213 514 235 318 213 438 294 374
Zapasy 28 220 22 813 22 227 26 270 34 774 40 002
Pozostałe aktywa obrotowe 42 276 25 489 37 544 53 658 56 434 77 318
Aktywa obrotowe razem 921 939 722 472 659 743 801 222 752 408 854 466
Inwestycje długotrminowe 2 272 770 2 362 570 2 460 760 2 468 770 2 616 200 2 747 050
Rzeczowe aktywa trwałe 41 337 48 474 57 715 58 951 52 511 61 393
Wartość firmy 1 723 160 1 717 550 1 725 680 1 715 480 1 712 760 1 718 160
Wartości niematerialne 433 419 511 866 582 179 669 118 831 374 931 269
Pozostałe aktywa trwałe 12 979 15 064 17 770 16 988 12 866 7 710
Aktywa razem 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610 3 601 510

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 21 959 17 964 20 004 24 582 30 133 37 407
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 454 201 393 311 378 993 355 354 383 167 422 780
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 476 160 411 275 398 997 379 936 413 300 460 187
Długoterminowe zobowiązania finansowe 350 000 350 000 450 000 550 000 600 000 300 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 175 328 164 430 148 535 150 396 134 963 127 477
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 134 310 1 079 260 1 182 580 1 204 560 1 299 830 1 165 260
Akcje zwykłe 74 019 73 103 75 162 78 617 87 425 92 226
Zyski (straty) zatrzymane 410 565 374 691 355 339 358 093 396 493 316 681
Akcje własne -1 373 840 -1 322 500 -1 305 940 -1 119 060 -995 843 -570 921
Kapitał własny 2 060 400 2 005 780 1 937 920 2 065 430 2 068 780 2 436 250
Pasywa razem 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610 3 601 510