Netscout Systems Inc (NTCT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto 59 648 35 874 19 352 -2 754 -73 324 79 812 33 291
Amortyzacja 85 918 95 784 105 828 116 104 137 878 153 503 160 863
Zmiana stanu należności -4 390 -49 472 -15 797 -21 804 21 880 -80 936 47 175
Zmiana stanu zapasów -10 264 5 407 586 -4 043 -8 504 -5 228 -18 027
Zmiana stanu gotówki -284 200 226 745 89 995 -99 518 38 214 4 990 104 058
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 156 650 296 013 213 921 225 023 149 838 222 454 227 809
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 648 -10 400 -16 523 -19 922 -23 526 -16 594 -32 148
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 15 304 -68 353 24 698 -4 309 -26 252 57 128 -42 281
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -419 430 -54 165 -118 307 -286 870 -79 285 -220 962 -90 598