MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 333 000 551 400 350 100 140 386 392 896 339 132
Amortyzacja 216 000 104 100 99 200 110 034 79 853 82 556
Zmiana stanu należności 277 400 49 900 51 636 45 610 -4 854 46 947
Zmiana stanu zapasów 400 300 75 300 39 254 77 457 45 608 63 212
Zmiana stanu gotówki -132 700 206 700 312 011 -194 182 174 969 125 116
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 529 000 639 500 513 200 244 509 413 781 355 222
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -164 000 -86 700 -84 900 -63 904 -62 941 -31 287
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 552 000 -204 600 -202 400 -947 253 72 752 22 637
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 971 000 -65 100 -121 500 476 178 -178 006 -274 860