MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 042 700 836 000 523 989 718 171 543 202
Inwestycje krótkoterminowe 85 300 74 300 106 348 65 790 53 543
Należności 442 600 392 700 341 064 295 454 300 308
Zapasy 576 700 501 400 462 146 384 689 339 081
Pozostałe aktywa obrotowe 85 300 74 300 106 348 65 790 53 543
Aktywa obrotowe razem 2 147 300 1 804 400 1 433 550 1 464 100 1 236 250
Inwestycje długotrminowe 2 393 000 2 099 400 1 982 770 1 150 140 1 177 760
Rzeczowe aktywa trwałe 325 300 284 300 241 871 194 367 171 782
Wartość firmy 1 228 200 1 066 400 1 058 450 586 996 591 047
Wartości niematerialne 576 000 512 200 564 630 319 807 366 398
Pozostałe aktywa trwałe 73 000 45 600 47 467 38 682 37 883
Aktywa razem 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 168 100 110 600 88 397 83 825 82 518
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 000 14 500 12 099 3 986 2 972
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 283 700 248 800 217 185 175 474 204 332
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 460 800 373 900 317 681 263 285 289 822
Długoterminowe zobowiązania finansowe 807 900 815 000 871 667 343 842 389 993
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 93 300 107 400 86 441 85 709 83 725
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 653 700 1 542 900 1 392 980 741 059 825 111
Akcje zwykłe 55 400 55 100 54 711 54 406 54 137
Zyski (straty) zatrzymane 1 991 000 1 487 300 1 181 220 1 084 800 795 698
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 886 600 2 360 900 2 023 340 1 873 190 1 588 910
Pasywa razem 4 540 300 3 903 800 3 416 320 2 614 250 2 414 020