MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 547 000 2 949 600 2 330 000 1 899 770 2 075 110 1 915 980
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 000 000 1 569 400 1 280 500 1 069 340 1 095 630 1 024 530
Zysk ze sprzedaży brutto 1 547 000 1 380 200 1 049 500 830 431 979 476 891 451
Koszty badań i rozwoju 241 000 200 000 173 100 164 061 135 720 132 555
Koszty ogólnego zarządu 488 000 385 100 353 100 330 346 298 118 290 548
Zysk operacyjny 672 000 739 800 468 100 268 622 502 117 422 605
Koszty odsetek netto 173 000 24 800 27 700 38 682 11 167 27 969
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 433 000 665 500 423 000 177 836 480 950 447 625
Podatek dochodowy 100 000 114 100 72 900 37 450 88 054 108 493
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 333 000 551 400 350 100 140 386 392 896 339 132