Medtronic Plc (MDT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
2017
(28 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 3 758 000 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000 4 028 000
Amortyzacja 2 697 000 2 707 000 2 702 000 2 663 000 2 659 000 2 644 000 2 917 000
Zmiana stanu należności 447 000 89 000 817 000 -1 577 000 235 000 396 000 29 000
Zmiana stanu zapasów 676 000 303 000 84 000 476 000 174 000 241 000 -135 000
Zmiana stanu gotówki -2 614 000 -244 000 -131 000 1 100 000 -1 379 000 -2 481 000 1 074 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 039 000 7 346 000 6 240 000 7 234 000 7 007 000 4 684 000 6 880 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 459 000 -1 368 000 -1 355 000 -1 213 000 -1 134 000 -1 068 000 -1 254 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 493 000 -1 659 000 -2 866 000 -3 203 000 -774 000 5 858 000 -1 571 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 960 000 -5 336 000 -4 136 000 -4 198 000 -5 431 000 -11 954 000 -3 283 000