Medtronic Plc (MDT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
2017
(28 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000 4 028 000
Amortyzacja 2 707 000 2 702 000 2 663 000 2 659 000 2 644 000 2 917 000
Zmiana stanu należności 89 000 817 000 -1 577 000 235 000 396 000 29 000
Zmiana stanu zapasów 303 000 84 000 476 000 174 000 241 000 -135 000
Zmiana stanu gotówki -244 000 -131 000 1 100 000 -1 379 000 -2 481 000 1 074 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 346 000 6 240 000 7 234 000 7 007 000 4 684 000 6 880 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 368 000 -1 355 000 -1 213 000 -1 134 000 -1 068 000 -1 254 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 659 000 -2 866 000 -3 203 000 -774 000 5 858 000 -1 571 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 336 000 -4 136 000 -4 198 000 -5 431 000 -11 954 000 -3 283 000