Medtronic Plc (MDT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
2017
(28 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 959 000 10 573 000 10 817 000 10 948 000 9 848 000 11 227 000 13 708 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 425 000 2 318 000 1 955 000 2 209 000 2 144 000 2 187 000 1 865 000
Należności 5 998 000 5 551 000 5 462 000 4 645 000 6 222 000 5 987 000 5 591 000
Zapasy 5 292 000 4 616 000 4 313 000 4 229 000 3 753 000 3 579 000 3 338 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 425 000 2 318 000 1 955 000 2 209 000 2 144 000 2 187 000 1 865 000
Aktywa obrotowe razem 21 674 000 23 058 000 22 547 000 22 031 000 21 967 000 22 980 000 24 873 000
Inwestycje długotrminowe 69 274 000 67 921 000 70 534 000 68 658 000 67 727 000 68 413 000 74 943 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 569 000 5 413 000 5 221 000 4 828 000 4 675 000 4 604 000 4 361 000
Wartość firmy 41 425 000 40 502 000 41 961 000 39 841 000 39 959 000 39 543 000 38 515 000
Wartości niematerialne 14 844 000 15 595 000 17 740 000 19 063 000 20 560 000 21 723 000 23 407 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 352 000 2 127 000 1 756 000 1 614 000 642 000 725 000 643 000
Aktywa razem 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000 91 393 000 99 816 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
2017
(28 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 662 000 2 276 000 2 106 000 1 996 000 1 953 000 1 628 000 1 731 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 000 3 742 000 11 000 2 776 000 838 000 2 058 000 7 520 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 370 000 6 376 000 6 392 000 5 594 000 5 681 000 6 398 000 4 969 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 052 000 12 394 000 8 509 000 10 366 000 8 472 000 10 084 000 14 220 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 24 344 000 20 372 000 26 378 000 22 021 000 24 486 000 23 699 000 25 921 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 180 000 4 610 000 5 564 000 6 256 000 5 246 000 5 365 000 5 561 000
Udziały niekontrolujące 182 000 171 000 174 000 135 000 121 000 102 000 122 000
Zobowiązania razem 39 466 000 38 431 000 41 653 000 39 952 000 39 603 000 40 673 000 49 522 000
Akcje zwykłe 1 329 800 1 342 400 1 344 900 1 340 700 1 346 400 1 356 700 1 378 900
Zyski (straty) zatrzymane 30 392 000 30 250 000 28 594 000 28 132 000 26 270 000 24 379 000 23 356 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 51 483 000 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000 50 720 000 50 294 000
Pasywa razem 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000 91 393 000 99 816 000