Jabil Inc (JBL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 478 000 3 134 000 1 393 560 1 177 430 1 257 950 1 189 920
Inwestycje krótkoterminowe 2 307 000 3 510 000 1 761 800 1 399 420 1 141 000 1 097 260
Należności 3 995 000 6 282 000 2 847 740 2 745 230 1 693 270 1 397 420
Zapasy 6 128 000 8 828 000 3 131 780 3 023 000 3 457 710 2 942 080
Pozostałe aktywa obrotowe 2 307 000 3 510 000 1 761 800 1 399 420 1 141 000 1 097 260
Aktywa obrotowe razem 13 908 000 21 754 000 9 134 880 8 345 080 7 549 920 6 626 680
Inwestycje długotrminowe 5 809 000 11 554 000 5 262 530 4 625 390 4 495 720 4 469 310
Rzeczowe aktywa trwałe 3 954 000 8 150 000 3 665 310 3 333 750 3 198 020 3 228 680
Wartość firmy 704 000 1 430 000 696 853 622 255 627 745 608 184
Wartości niematerialne 158 000 364 000 209 870 256 853 279 131 284 596
Pozostałe aktywa trwałe 294 000 478 000 162 242 213 705 172 574 142 132
Aktywa razem 19 717 000 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600 11 096 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
2017
(31 sie 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 006 000 13 682 000 5 687 040 5 166 780 4 942 930 4 257 620
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 300 000 0 50 194 375 181 25 197 445 498
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 391 000 7 684 000 3 322 250 2 990 140 2 262 740 2 167 470
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 697 000 21 366 000 9 059 480 8 532 100 7 230 870 6 870 590
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 575 000 5 756 000 2 678 290 2 121 280 2 493 500 1 632 590
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 454 000 1 024 000 417 554 300 510 243 501 175 139
Udziały niekontrolujące 1 000 2 000 14 015 13 315 13 123 14 830
Zobowiązania razem 17 266 000 29 036 000 12 586 000 11 083 000 10 095 400 8 742 480
Akcje zwykłe 141 200 297 000 151 613 155 613 172 237 181 902
Zyski (straty) zatrzymane 3 638 000 5 376 000 2 040 920 2 037 040 1 760 100 1 730 890
Akcje własne -3 800 000 -6 120 000 -2 609 250 -2 371 610 -2 009 370 -1 536 460
Kapitał własny 2 451 000 4 272 000 1 811 380 1 887 440 1 950 260 2 353 510
Pasywa razem 19 717 000 33 308 000 14 397 400 12 970 500 12 045 600 11 096 000