Becton Dickinson & Co. (BDX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 1 424 000 1 691 000 2 001 000 768 000 1 081 000 158 000 1 031 000
Amortyzacja 2 288 000 2 229 000 2 273 000 2 154 000 2 253 000 1 978 000 1 088 000
Zmiana stanu należności 343 000 -2 803 000 99 000 53 000 26 000 575 000 126 000
Zmiana stanu zapasów 49 000 -2 508 000 123 000 164 000 128 000 633 000 99 000
Zmiana stanu gotówki 410 000 -3 576 000 -550 000 2 279 000 -591 000 -13 043 000 12 632 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 990 000 2 471 000 4 647 000 3 539 000 3 330 000 2 865 000 2 550 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -874 000 -973 000 -1 231 000 -810 000 -957 000 -895 000 -727 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -716 000 -3 221 000 -1 881 000 -1 232 000 -741 000 -15 829 000 -883 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 956 000 -736 000 -3 306 000 22 000 -3 223 000 -58 000 10 977 000