Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 014 000 4 590 000 2 845 000 566 000 1 157 000 14 200 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 559 000 2 144 000 891 000 1 119 000 1 251 000 872 000
Należności 2 191 000 4 994 000 2 398 000 2 345 000 2 319 000 1 744 000
Zapasy 3 224 000 5 732 000 2 743 000 2 579 000 2 451 000 1 818 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 559 000 2 144 000 891 000 1 119 000 1 251 000 872 000
Aktywa obrotowe razem 8 141 000 17 678 000 8 969 000 6 663 000 7 411 000 18 634 000
Inwestycje długotrminowe 44 791 000 90 058 000 45 043 000 45 101 000 46 494 000 19 100 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 012 000 12 786 000 5 923 000 5 659 000 5 375 000 4 638 000
Wartość firmy 24 621 000 47 802 000 23 620 000 23 376 000 23 600 000 7 563 000
Wartości niematerialne 12 310 000 25 566 000 13 813 000 14 978 000 16 441 000 5 893 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 848 000 3 904 000 1 687 000 1 088 000 1 078 000 1 006 000
Aktywa razem 52 932 000 107 736 000 54 012 000 51 764 000 53 905 000 37 734 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 699 000 3 586 000 1 355 000 1 092 000 1 106 000 797 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 179 000 1 000 000 707 000 1 309 000 2 601 000 203 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 933 000 8 666 000 3 775 000 3 254 000 3 508 000 2 342 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 811 000 13 252 000 5 837 000 5 655 000 7 215 000 3 342 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 886 000 34 220 000 17 224 000 18 081 000 18 894 000 18 667 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 954 000 12 906 000 7 188 000 6 948 000 6 799 000 2 777 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 27 651 000 60 378 000 30 249 000 30 684 000 32 908 000 24 786 000
Akcje zwykłe 285 005 578 576 278 971 269 943 258 354 218 943
Zyski (straty) zatrzymane 15 157 000 27 652 000 12 791 000 12 913 000 12 596 000 13 111 000
Akcje własne -8 330 000 -15 446 000 -6 138 000 -6 190 000 -6 243 000 -8 427 000
Kapitał własny 25 282 000 47 354 000 23 765 000 21 081 000 20 995 000 12 949 000
Pasywa razem 52 932 000 107 736 000 54 012 000 51 764 000 53 905 000 37 734 000