Apple Inc (AAPL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 61 555 000 48 304 000 62 639 000 90 943 000 100 557 000 66 301 000 74 181 000
Inwestycje krótkoterminowe 14 695 000 21 223 000 14 111 000 11 264 000 12 352 000 12 087 000 13 936 000
Należności 60 985 000 60 932 000 51 506 000 37 445 000 45 804 000 48 995 000 35 673 000
Zapasy 6 331 000 4 946 000 6 580 000 4 061 000 4 106 000 3 956 000 4 855 000
Pozostałe aktywa obrotowe 14 695 000 21 223 000 14 111 000 11 264 000 12 352 000 12 087 000 13 936 000
Aktywa obrotowe razem 143 566 000 135 405 000 134 836 000 143 713 000 162 819 000 131 339 000 128 645 000
Inwestycje długotrminowe 209 017 000 217 350 000 216 166 000 180 175 000 175 697 000 234 386 000 246 674 000
Rzeczowe aktywa trwałe 43 715 000 42 117 000 39 440 000 36 766 000 37 378 000 41 304 000 33 783 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 5 717 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 2 298 000
Pozostałe aktywa trwałe 64 758 000 54 428 000 48 849 000 42 522 000 32 978 000 1 983 000 10 162 000
Aktywa razem 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000 375 319 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 62 611 000 64 115 000 54 763 000 42 296 000 46 236 000 55 888 000 49 049 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15 807 000 21 110 000 15 613 000 13 769 000 16 240 000 20 748 000 18 473 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 66 890 000 68 757 000 55 105 000 49 327 000 43 242 000 40 230 000 33 292 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 145 308 000 153 982 000 125 481 000 105 392 000 105 718 000 116 866 000 100 814 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 95 281 000 98 959 000 109 106 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000 97 207 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 49 848 000 49 142 000 53 325 000 54 490 000 50 503 000 47 551 000 11 747 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 290 437 000 302 083 000 287 912 000 258 549 000 248 028 000 258 578 000 241 272 000
Akcje zwykłe 15 744 200 16 216 000 16 701 300 17 352 100 18 471 300 19 821 500 20 869 000
Zyski (straty) zatrzymane -214 000 -3 068 000 5 562 000 14 966 000 45 898 000 70 400 000 98 330 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 62 146 000 50 672 000 63 090 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000 134 047 000
Pasywa razem 352 583 000 352 755 000 351 002 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000 375 319 000