Apple Inc (AAPL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 304 000 125 278 000 90 943 000 100 557 000 66 301 000 74 181 000
Inwestycje krótkoterminowe 21 223 000 28 222 000 11 264 000 12 352 000 12 087 000 13 936 000
Należności 60 932 000 103 012 000 37 445 000 45 804 000 48 995 000 35 673 000
Zapasy 4 946 000 13 160 000 4 061 000 4 106 000 3 956 000 4 855 000
Pozostałe aktywa obrotowe 21 223 000 28 222 000 11 264 000 12 352 000 12 087 000 13 936 000
Aktywa obrotowe razem 135 405 000 269 672 000 143 713 000 162 819 000 131 339 000 128 645 000
Inwestycje długotrminowe 217 350 000 432 332 000 180 175 000 175 697 000 234 386 000 246 674 000
Rzeczowe aktywa trwałe 42 117 000 78 880 000 36 766 000 37 378 000 41 304 000 33 783 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 5 717 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 2 298 000
Pozostałe aktywa trwałe 54 428 000 97 698 000 42 522 000 32 978 000 1 983 000 10 162 000
Aktywa razem 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000 375 319 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 64 115 000 109 526 000 42 296 000 46 236 000 55 888 000 49 049 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 21 110 000 31 226 000 13 769 000 16 240 000 20 748 000 18 473 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 68 757 000 110 210 000 49 327 000 43 242 000 40 230 000 33 292 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 153 982 000 250 962 000 105 392 000 105 718 000 116 866 000 100 814 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 98 959 000 218 212 000 98 667 000 91 807 000 93 735 000 97 207 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 49 142 000 106 650 000 54 490 000 50 503 000 47 551 000 11 747 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 302 083 000 575 824 000 258 549 000 248 028 000 258 578 000 241 272 000
Akcje zwykłe 16 216 000 33 402 500 17 352 100 18 471 300 19 821 500 20 869 000
Zyski (straty) zatrzymane -3 068 000 11 124 000 14 966 000 45 898 000 70 400 000 98 330 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 50 672 000 126 180 000 65 339 000 90 488 000 107 147 000 134 047 000
Pasywa razem 352 755 000 702 004 000 323 888 000 338 516 000 365 725 000 375 319 000