Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto -82 306 205 381 164 682 142 281 -35 800 339 570 69 395
Amortyzacja 32 625 32 092 30 164 28 995 31 779 33 426 25 792
Zmiana stanu należności 27 686 24 659 -35 846 1 730 7 906 4 139 41 495
Zmiana stanu zapasów 41 779 5 383 -1 067 -3 854 1 333 2 938 24 346
Zmiana stanu gotówki 31 304 -5 117 -62 458 67 230 -5 018 -9 307 14 625
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 229 716 259 922 235 607 217 124 189 284 210 110 147 772
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 784 -9 642 -22 243 -14 560 -10 480 -12 532 -2 977
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 584 -256 511 -22 243 -16 570 55 432 -11 562 -694 595
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -185 846 -7 569 -279 419 -131 431 -249 328 -208 955 561 857