Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 58 489 27 185 32 302 94 760 27 530 32 548 41 855
Inwestycje krótkoterminowe 4 117 6 410 7 903 4 351 4 741 11 475 40 228
Należności 167 016 139 330 114 671 150 517 148 787 140 881 136 742
Zapasy 162 121 120 342 114 959 116 026 119 880 118 547 115 609
Pozostałe aktywa obrotowe 4 117 6 410 7 903 4 351 4 741 11 475 40 228
Aktywa obrotowe razem 391 743 293 267 269 835 365 654 300 938 303 477 334 434
Inwestycje długotrminowe 2 961 990 3 377 410 3 159 440 3 148 250 3 140 100 3 457 140 3 576 910
Rzeczowe aktywa trwałe 70 412 71 300 70 059 55 988 51 176 52 552 50 595
Wartość firmy 527 553 578 976 578 079 575 179 578 583 620 098 615 252
Wartości niematerialne 2 341 890 2 696 640 2 475 730 2 479 390 2 507 210 2 780 920 2 903 610
Pozostałe aktywa trwałe 7 205 10 131 11 849 8 805 3 129 3 569 7 454
Aktywa razem 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040 3 760 610 3 911 350

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 62 743 55 760 45 978 62 375 56 560 61 390 70 218
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 834 2 752 2 588 1 220 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 95 138 84 910 73 572 86 286 70 419 61 809 91 791
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 160 715 143 422 122 138 149 881 126 979 123 199 162 009
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 347 460 1 481 160 1 486 470 1 734 930 1 798 600 1 992 950 2 193 730
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 165 7 484 8 612 25 438 20 053 23 333 17 972
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 906 640 2 093 070 2 070 980 2 342 930 2 345 200 2 582 000 3 088 800
Akcje zwykłe 49 889 50 259 50 210 50 723 52 068 53 099 52 976
Zyski (straty) zatrzymane 1 131 860 1 214 160 1 008 780 844 101 701 820 736 277 396 707
Akcje własne -189 114 -133 648 -130 732 -117 623 -59 928 -7 669 -6 594
Kapitał własny 1 447 080 1 577 610 1 358 300 1 170 970 1 095 830 1 178 610 822 549
Pasywa razem 3 353 730 3 670 680 3 429 270 3 513 900 3 441 040 3 760 610 3 911 350