Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 127 720 1 086 810 943 365 963 010 975 777 1 041 180 882 060
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 494 883 458 942 389 670 406 554 415 469 459 676 381 774
Zysk ze sprzedaży brutto 632 842 627 870 553 695 556 456 560 308 581 503 500 286
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 252 415 265 859 226 129 236 306 232 849 232 287 217 502
Zysk operacyjny 347 802 329 919 297 402 291 155 295 680 315 790 257 433
Koszty odsetek netto 69 164 64 287 82 328 96 224 105 082 105 879 93 343
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -93 915 262 458 204 113 191 151 -38 055 107 086 110 850
Podatek dochodowy -11 609 57 077 39 431 48 870 -2 255 -232 484 41 455
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -82 306 205 381 164 682 142 281 -35 800 339 570 69 395