Nike, Inc. (NKE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Przychody ze sprzedaży 46 710 000 44 538 000 37 403 000 39 117 000 36 397 000 34 350 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 25 231 000 24 576 000 21 162 000 21 643 000 20 441 000 19 038 000
Zysk ze sprzedaży brutto 21 479 000 19 962 000 16 241 000 17 474 000 15 956 000 15 312 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 14 804 000 13 025 000 13 126 000 12 702 000 11 511 000 10 563 000
Zysk operacyjny 6 675 000 6 937 000 3 115 000 4 772 000 4 445 000 4 749 000
Koszty odsetek netto 205 000 262 000 89 000 49 000 54 000 59 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 651 000 6 661 000 2 887 000 4 801 000 4 325 000 4 886 000
Podatek dochodowy 605 000 934 000 348 000 772 000 2 392 000 646 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000 1 933 000 4 240 000