Nike, Inc. (NKE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zysk (strata) netto 5 070 000 6 046 000 5 727 000 2 539 000 4 029 000 1 933 000 4 240 000
Amortyzacja 703 000 717 000 744 000 721 000 705 000 747 000 706 000
Zmiana stanu należności -536 000 204 000 1 714 000 -1 523 000 774 000 -179 000 436 000
Zmiana stanu zapasów 34 000 1 566 000 -513 000 1 745 000 361 000 206 000 217 000
Zmiana stanu gotówki -2 322 000 -479 000 4 689 000 4 124 000 -582 000 -934 000 722 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 841 000 5 188 000 6 657 000 2 485 000 5 903 000 4 955 000 3 640 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -969 000 -758 000 -695 000 -1 086 000 -1 119 000 -1 028 000 -1 105 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 564 000 -1 524 000 -3 800 000 -1 028 000 -264 000 276 000 -1 008 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 447 000 -4 836 000 -1 459 000 -2 491 000 -5 293 000 -4 835 000 -1 942 000