Nike, Inc. (NKE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 997 000 13 476 000 8 787 000 4 663 000 5 245 000 6 179 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 129 000 1 498 000 1 653 000 1 968 000 1 130 000 1 150 000
Należności 4 667 000 4 463 000 2 749 000 4 272 000 3 498 000 3 677 000
Zapasy 8 420 000 6 854 000 7 367 000 5 622 000 5 261 000 5 055 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 129 000 1 498 000 1 653 000 1 968 000 1 130 000 1 150 000
Aktywa obrotowe razem 28 213 000 26 291 000 20 556 000 16 525 000 15 134 000 16 061 000
Inwestycje długotrminowe 12 108 000 11 449 000 10 786 000 7 192 000 7 402 000 7 198 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 791 000 4 904 000 4 866 000 4 744 000 4 454 000 3 989 000
Wartość firmy 284 000 242 000 223 000 154 000 154 000 139 000
Wartości niematerialne 286 000 269 000 274 000 283 000 285 000 283 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 821 000 2 921 000 2 326 000 2 011 000 2 498 000 2 777 000
Aktywa razem 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000 22 536 000 23 259 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 358 000 2 836 000 2 248 000 2 612 000 2 279 000 2 048 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 510 000 2 000 251 000 15 000 342 000 331 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 862 000 6 836 000 5 785 000 5 239 000 3 419 000 3 095 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 10 730 000 9 674 000 8 284 000 7 866 000 6 040 000 5 474 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 920 000 9 413 000 9 406 000 3 464 000 3 468 000 3 471 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 613 000 2 955 000 2 684 000 3 347 000 3 216 000 1 907 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 25 040 000 24 973 000 23 287 000 14 677 000 12 724 000 10 852 000
Akcje zwykłe 1 578 800 1 573 000 1 558 800 1 579 700 1 623 800 1 657 800
Zyski (straty) zatrzymane 3 476 000 3 179 000 -191 000 1 643 000 3 517 000 3 979 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 15 281 000 12 767 000 8 055 000 9 040 000 9 812 000 12 407 000
Pasywa razem 40 321 000 37 740 000 31 342 000 23 717 000 22 536 000 23 259 000