Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 834 200 3 659 370 3 094 240 2 363 570 2 161 760 1 890 920 1 618 690
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 435 577 540 517 440 760 148 917 127 930 121 544 110 188
Zysk ze sprzedaży brutto 3 398 630 3 118 860 2 653 480 2 214 650 2 033 830 1 769 380 1 508 500
Koszty badań i rozwoju 849 658 590 453 505 748 335 375 299 726 226 616 198 442
Koszty ogólnego zarządu 1 343 100 1 416 970 1 451 680 854 233 736 942 683 530 544 156
Zysk operacyjny 597 580 512 268 170 278 765 462 642 349 657 734 613 842
Koszty odsetek netto 289 438 288 242 278 766 99 707 72 261 77 075 77 756
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 294 920 -382 705 -113 552 272 133 450 213 527 260 440 108
Podatek dochodowy -119 912 -158 645 216 116 33 517 -73 154 80 162 -47 740
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 414 832 -224 060 -329 668 238 616 523 367 447 098 487 848