Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 414 832 -224 060 -329 668 238 616 523 367 447 098 487 848
Amortyzacja 638 696 629 471 552 483 278 253 370 156 216 731 165 154
Zmiana stanu należności 54 301 88 133 166 870 40 503 92 149 39 709 -10 115
Zmiana stanu zapasów -117 022 -358 660 977 325 16 788 25 652 9 711 9 194
Zmiana stanu gotówki 744 828 290 034 -1 541 320 1 055 420 252 722 223 587 175 072
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 092 010 1 271 980 778 507 899 648 776 401 798 904 693 087
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -23 962 -54 046 -45 532 -15 004 -40 135 -20 370 -28 950
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -163 062 -446 230 -5 212 140 -1 007 670 -155 300 -394 487 -268 950
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -305 254 -529 491 3 970 520 528 073 -293 745 -479 130 -409 111