Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 626 310 881 482 591 448 2 132 770 1 077 340 824 622 601 035
Inwestycje krótkoterminowe 506 285 359 104 383 805 214 913 118 329 92 589 99 868
Należności 705 794 651 493 563 360 396 490 355 987 263 838 224 129
Zapasy 597 039 714 061 1 072 720 95 396 78 608 52 956 43 245
Pozostałe aktywa obrotowe 506 285 359 104 383 805 214 913 118 329 92 589 99 868
Aktywa obrotowe razem 3 435 430 2 606 140 2 611 330 2 839 570 1 630 270 1 234 000 968 277
Inwestycje długotrminowe 7 957 930 8 229 120 9 687 300 3 696 330 3 908 630 3 969 490 4 155 400
Rzeczowe aktywa trwałe 169 646 228 050 256 837 127 935 131 506 200 358 170 080
Wartość firmy 1 753 130 1 692 660 1 827 610 958 303 920 018 927 630 947 537
Wartości niematerialne 5 418 040 5 794 440 7 152 330 2 195 050 2 440 980 2 731 330 2 979 130
Pozostałe aktywa trwałe 73 942 64 393 52 842 30 959 55 340 52 285 24 092
Aktywa razem 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490 5 123 670

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 102 750 90 758 100 298 26 945 47 545 40 602 24 368
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 604 954 31 000 31 000 246 322 33 387 33 387 40 605
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 828 988 811 435 678 005 380 478 283 558 271 498 228 974
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 536 690 933 193 809 303 653 745 364 490 345 487 293 947
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 107 990 5 693 340 6 018 940 1 848 520 1 573 870 1 563 020 1 540 430
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 104 751 106 812 117 461 103 463 114 235 228 460 192 723
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 7 656 360 7 749 520 8 333 450 2 876 160 2 427 920 2 446 070 2 410 580
Akcje zwykłe 63 291 62 539 59 694 55 712 56 749 59 976 60 018
Zyski (straty) zatrzymane 878 656 733 586 830 226 1 159 890 1 067 820 841 050 917 956
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 737 000 3 085 730 3 965 190 3 659 740 3 110 980 2 757 420 2 713 100
Pasywa razem 11 393 400 10 835 300 12 298 600 6 535 900 5 538 900 5 203 490 5 123 670