International Business Machines Corp. (IBM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 641 000 5 743 000 5 590 000 9 432 000 8 727 000 5 752 000
Amortyzacja 4 802 000 6 417 000 6 695 000 6 059 000 4 480 000 4 541 000
Zmiana stanu należności -398 000 -10 982 000 -5 057 000 -6 768 000 -1 067 000 2 385 000
Zmiana stanu zapasów -98 000 -189 000 220 000 -63 000 99 000 30 000
Zmiana stanu gotówki 1 118 000 659 000 4 944 000 -3 129 000 -583 000 4 053 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 435 000 12 796 000 18 197 000 14 770 000 15 247 000 16 724 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 972 000 -2 768 000 -3 230 000 -2 286 000 -3 964 000 -3 773 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 202 000 -5 974 000 -3 028 000 -26 936 000 -4 913 000 -7 096 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 958 000 -13 354 000 -9 721 000 9 042 000 -10 469 000 -6 418 000