International Business Machines Corp. (IBM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 19 543 000 15 589 000 14 471 000 13 812 000 8 868 000 11 997 000 12 580 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 637 000 3 578 000 4 563 000 4 313 000 3 997 000 4 678 000 3 942 000
Należności 7 854 000 7 358 000 7 756 000 18 738 000 23 795 000 30 563 000 31 630 000
Zapasy 1 161 000 1 552 000 1 650 000 1 839 000 1 619 000 1 682 000 1 583 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 637 000 3 578 000 4 563 000 4 313 000 3 997 000 4 678 000 3 942 000
Aktywa obrotowe razem 32 908 000 29 119 000 29 540 000 39 165 000 38 420 000 49 145 000 49 735 000
Inwestycje długotrminowe 102 331 000 98 126 000 102 461 000 116 806 000 113 766 000 74 235 000 75 621 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 501 000 5 334 000 5 694 000 10 040 000 10 010 000 10 792 000 11 116 000
Wartość firmy 60 178 000 55 949 000 55 643 000 59 617 000 58 222 000 36 265 000 36 788 000
Wartości niematerialne 11 036 000 11 184 000 12 511 000 13 796 000 15 235 000 3 087 000 3 742 000
Pozostałe aktywa trwałe 15 740 000 16 525 000 17 815 000 19 200 000 19 899 000 18 649 000 18 991 000
Aktywa razem 135 239 000 127 245 000 132 001 000 155 971 000 152 186 000 123 380 000 125 356 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 132 000 4 051 000 3 955 000 4 908 000 4 896 000 6 558 000 6 451 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 426 000 4 760 000 6 787 000 7 183 000 8 797 000 10 207 000 6 987 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 23 563 000 22 694 000 22 877 000 27 778 000 24 008 000 21 462 000 23 925 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 34 121 000 31 505 000 33 619 000 39 869 000 37 701 000 38 227 000 37 363 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 50 121 000 46 189 000 44 917 000 54 355 000 54 102 000 35 605 000 39 837 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 672 000 23 046 000 28 051 000 31 974 000 30 289 000 28 924 000 29 887 000
Udziały niekontrolujące 80 000 77 000 95 000 129 000 144 000 134 000 131 000
Zobowiązania razem 112 708 000 105 299 000 113 100 000 135 373 000 131 345 000 106 586 000 107 763 000
Akcje zwykłe 911 210 902 664 895 991 890 349 887 235 912 048 932 828
Zyski (straty) zatrzymane 151 276 000 149 825 000 154 209 000 162 717 000 162 954 000 159 206 000 153 126 000
Akcje własne -169 624 000 -169 484 000 -169 392 000 -169 339 000 -169 413 000 -168 071 000 -163 507 000
Kapitał własny 22 534 000 21 944 000 18 902 000 20 597 000 20 839 000 16 797 000 17 593 000
Pasywa razem 135 239 000 127 245 000 132 001 000 155 971 000 152 186 000 123 380 000 125 356 000