National Beverage Corp. (FIZZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 138 010 1 072 210 1 000 390 1 014 100 975 734 826 918
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 720 208 650 594 630 254 629 755 584 599 500 841
Zysk ze sprzedaży brutto 417 805 421 616 370 140 384 350 391 135 326 077
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 209 949 193 791 204 394 204 415 186 947 163 600
Zysk operacyjny 207 856 227 825 165 746 179 935 204 188 162 477
Koszty odsetek netto 0 0 0 202 201 189
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 207 596 228 137 169 455 183 877 205 489 162 825
Podatek dochodowy 49 084 53 991 39 483 43 024 55 715 55 780
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 158 512 174 146 129 972 140 853 149 774 107 045