National Beverage Corp. (FIZZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 050 193 589 304 518 156 200 189 864 136 372
Inwestycje krótkoterminowe 29 560 13 431 7 791 9 714 17 823 7 275
Należności 93 592 86 442 84 921 84 841 84 360 71 319
Zapasy 103 318 71 480 63 482 70 702 60 920 53 355
Pozostałe aktywa obrotowe 29 560 13 431 7 791 9 714 17 823 7 275
Aktywa obrotowe razem 274 520 364 942 460 712 321 457 352 967 272 227
Inwestycje długotrminowe 193 284 192 295 187 934 130 736 105 865 85 662
Rzeczowe aktywa trwałe 144 258 131 027 120 627 111 316 85 807 65 150
Wartość firmy 13 145 13 145 13 145 13 145 13 145 13 145
Wartości niematerialne 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615
Pozostałe aktywa trwałe 5 015 4 832 4 663 4 660 5 298 5 752
Aktywa razem 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832 357 889

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 95 299 88 754 74 369 66 202 74 853 58 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 50 020 58 440 67 319 30 835 29 817 29 106
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 145 319 147 194 141 688 97 037 104 670 87 206
Długoterminowe zobowiązania finansowe 30 000 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 521 7 915 7 639 7 560 8 220 9 072
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 228 366 201 240 196 309 120 584 127 392 112 271
Akcje zwykłe 93 323 93 280 93 256 93 266 93 196 93 128
Zyski (straty) zatrzymane 216 181 337 672 443 402 313 430 307 824 227 928
Akcje własne -24 233 -24 233 -24 233 -18 000 -18 000 -18 000
Kapitał własny 239 438 355 997 452 337 331 609 331 440 245 618
Pasywa razem 467 804 557 237 648 646 452 193 458 832 357 889