National Beverage Corp. (FIZZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(1 maj 2021)
2020
(2 maj 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
2017
(29 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 158 512 174 146 129 972 140 853 149 774 107 045
Amortyzacja 31 802 18 097 17 234 15 439 13 226 12 834
Zmiana stanu należności 7 150 1 521 80 481 13 041 10 273
Zmiana stanu zapasów 31 838 7 998 -7 220 9 782 7 565 5 433
Zmiana stanu gotówki -145 539 -110 929 148 318 -33 664 53 492 30 795
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 133 133 193 770 177 692 139 442 154 721 113 772
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 015 -25 308 -23 890 -38 333 -31 974 -14 015
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 004 -25 314 -23 881 -38 315 -31 911 -13 987
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -249 668 -279 385 -5 493 -134 791 -69 318 -68 990