Cavco Industries Inc (CVCO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746 871 235 773 797
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 218 410 869 074 831 256 757 040 690 555 615 760
Zysk ze sprzedaży brutto 408 749 238 977 230 518 205 706 180 680 158 037
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 206 253 150 152 145 611 121 568 106 907 101 231
Zysk operacyjny 201 794 88 087 83 412 80 694 69 376 52 363
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 211 989 96 912 92 979 86 676 78 523 55 281
Podatek dochodowy 14 247 20 266 17 913 18 054 17 021 17 326
Udziały niekontrolujące 43 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 197 699 76 646 75 066 68 622 61 502 37 955