Cavco Industries Inc (CVCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 264 236 341 775 256 408 199 990 198 632 143 831
Inwestycje krótkoterminowe 71 726 57 779 42 197 44 654 27 961 28 033
Należności 96 052 47 396 42 800 40 701 35 043 31 221
Zapasy 243 971 131 234 113 535 116 203 109 152 93 855
Pozostałe aktywa obrotowe 71 726 57 779 42 197 44 654 27 961 28 033
Aktywa obrotowe razem 809 284 713 989 597 255 546 548 493 568 439 351
Inwestycje długotrminowe 345 688 237 844 213 176 178 668 181 212 167 965
Rzeczowe aktywa trwałe 164 016 96 794 77 190 63 484 63 355 56 964
Wartość firmy 100 993 75 090 75 090 0 0 0
Wartości niematerialne 28 459 14 363 15 110 82 696 83 020 80 021
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 1 154 970 951 833 810 431 725 216 674 780 607 316

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 43 082 32 120 29 924 29 305 23 785 24 010
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 651 11 882 14 587 35 215 60 967 57 991
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 250 304 203 133 139 930 124 106 125 345 109 789
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 299 037 247 135 184 441 188 626 210 097 191 790
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 969 304 366 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 825 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 324 517 268 193 202 845 195 628 217 674 212 908
Akcje zwykłe 9 179 9 189 9 130 9 081 9 024 8 976
Zyski (straty) zatrzymane 628 756 431 057 355 144 280 078 209 381 148 141
Akcje własne -61 040 -1 441 0 0 0 0
Kapitał własny 830 455 683 640 607 586 529 588 457 106 394 408
Pasywa razem 1 154 970 951 833 810 431 725 216 674 780 607 316