Cavco Industries Inc (CVCO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 286 405 264 236 341 775 256 408 199 990 198 632 143 831
Inwestycje krótkoterminowe 92 876 71 726 57 779 42 197 44 654 27 961 28 033
Należności 89 347 96 052 47 396 42 800 40 701 35 043 31 221
Zapasy 263 150 243 971 131 234 113 535 116 203 109 152 93 855
Pozostałe aktywa obrotowe 92 876 71 726 57 779 42 197 44 654 27 961 28 033
Aktywa obrotowe razem 889 631 809 284 713 989 597 255 546 548 493 568 439 351
Inwestycje długotrminowe 418 344 345 688 237 844 213 176 178 668 181 212 167 965
Rzeczowe aktywa trwałe 228 278 164 016 96 794 77 190 63 484 63 355 56 964
Wartość firmy 114 547 100 993 75 090 75 090 0 0 0
Wartości niematerialne 29 790 28 459 14 363 15 110 82 696 83 020 80 021
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 1 307 980 1 154 970 951 833 810 431 725 216 674 780 607 316

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 30 730 43 082 32 120 29 924 29 305 23 785 24 010
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 379 5 651 11 953 14 587 35 215 60 967 57 991
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 262 661 250 304 203 133 139 930 124 106 125 345 109 789
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 295 770 299 037 247 206 184 441 188 626 210 097 191 790
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 243 5 969 233 366 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe -3 070 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 3 487 825 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 331 689 324 517 268 193 202 845 195 628 217 674 212 908
Akcje zwykłe 8 844 9 179 9 189 9 130 9 081 9 024 8 976
Zyski (straty) zatrzymane 869 310 628 756 431 057 355 144 280 078 209 381 148 141
Akcje własne -164 452 -61 040 -1 441 0 0 0 0
Kapitał własny 976 286 830 455 683 640 607 586 529 588 457 106 394 408
Pasywa razem 1 307 980 1 154 970 951 833 810 431 725 216 674 780 607 316