Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(25 mar 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 781 460 1 369 230 1 281 120 1 185 520 1 532 190 1 538 940
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 857 819 661 929 606 957 588 027 771 470 781 125
Zysk ze sprzedaży brutto 923 641 707 301 674 167 597 497 760 716 757 815
Koszty badań i rozwoju 406 307 342 759 347 647 375 139 366 444 303 658
Koszty ogólnego zarządu 150 996 127 008 131 115 126 502 131 811 127 265
Zysk operacyjny 366 338 237 534 195 405 95 856 262 461 326 892
Koszty odsetek netto -615 -5 224 -9 401 -6 960 -3 609 1 924
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 368 663 245 246 181 266 93 744 265 099 315 047
Podatek dochodowy 42 308 27 902 21 768 3 753 103 104 53 838
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 326 355 217 344 159 498 89 991 161 995 261 209