Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(25 mar 2017)
Zysk (strata) netto 326 355 217 344 159 498 89 991 161 995 261 209
Amortyzacja 62 061 47 083 68 237 79 826 81 399 63 433
Zmiana stanu należności 131 552 -45 286 33 342 19 855 -19 173 31 442
Zmiana stanu zapasów -34 827 26 538 -18 008 -41 027 37 865 25 880
Zmiana stanu gotówki -117 446 183 734 27 772 24 354 -188 978 221 604
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 124 753 348 945 295 815 206 694 318 711 369 751
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 010 -20 475 -21 576 -35 758 -84 503 -51 296
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18 372 -77 675 -100 221 -54 662 -184 716 -69 865
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -178 731 -121 225 -119 647 -171 464 -249 557 -117 513