Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(25 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 380 415 497 861 314 127 286 355 262 001 450 979
Inwestycje krótkoterminowe 80 900 62 683 35 346 53 239 45 112 37 080
Należności 240 264 108 712 153 998 120 656 100 801 119 974
Zapasy 138 436 173 263 146 725 164 733 205 760 167 895
Pozostałe aktywa obrotowe 80 900 62 683 35 346 53 239 45 112 37 080
Aktywa obrotowe razem 840 015 842 519 650 196 624 983 613 674 775 928
Inwestycje długotrminowe 1 283 380 988 095 942 481 727 657 816 443 637 542
Rzeczowe aktywa trwałe 157 077 154 942 158 244 186 185 191 154 168 139
Wartość firmy 435 791 287 518 287 088 286 241 288 718 286 767
Wartości niematerialne 158 145 22 031 34 430 67 847 111 547 135 188
Pozostałe aktywa trwałe 286 552 67 320 27 820 19 689 37 809 14 607
Aktywa razem 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120 1 413 470

Pasywa

w tys. USD

2022
(26 mar 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(25 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 115 417 102 744 78 412 48 398 69 850 73 811
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 149 366 110 866 80 225 67 142 70 359 70 264
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 264 783 213 610 158 637 115 540 140 209 144 075
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 60 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 95 638 100 116 74 949 96 860 128 180 57 703
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 523 583 441 609 362 898 212 400 268 389 261 778
Akcje zwykłe 57 278 58 106 58 317 60 116 63 407 63 329
Zyski (straty) zatrzymane 23 435 -112 689 -201 681 -222 430 -139 345 -107 014
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 599 820 1 389 000 1 229 780 1 140 240 1 161 730 1 151 690
Pasywa razem 2 123 400 1 830 610 1 592 680 1 352 640 1 430 120 1 413 470