Cigna Group (The) (CI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 668 000 5 365 000 8 458 000 5 104 000 2 637 000 2 237 000
Amortyzacja 2 937 000 2 923 000 2 802 000 3 651 000 695 000 566 000
Zmiana stanu należności 2 147 000 2 880 000 1 475 000 243 000 1 047 000 -129 000
Zmiana stanu zapasów 1 055 000 557 000 504 000 -160 000 2 821 000 0
Zmiana stanu gotówki 843 000 -5 101 000 5 563 000 764 000 883 000 -213 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 656 000 7 191 000 10 350 000 9 485 000 3 770 000 4 086 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 295 000 -1 154 000 -1 094 000 -1 050 000 -528 000 -471 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 098 000 -3 611 000 2 976 000 -734 000 -26 378 000 -1 703 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 240 000 -8 212 000 -8 533 000 -7 187 000 23 515 000 -2 651 000