Cigna Group (The) (CI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 201 000 2 203 000 2 261 000 2 337 000 3 281 000 23 925 000
Należności 17 218 000 15 071 000 12 191 000 10 716 000 10 473 000 9 426 000
Zapasy 4 777 000 3 722 000 3 165 000 2 661 000 2 821 000 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 296 000 1 283 000 930 000 1 400 000 1 236 000 0
Aktywa obrotowe razem 37 398 000 44 471 000 36 885 000 38 310 000 28 269 000 46 507 000
Inwestycje długotrminowe 106 534 000 110 418 000 118 566 000 117 464 000 124 957 000 15 246 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 774 000 3 692 000 4 205 000 4 417 000 4 562 000 1 563 000
Wartość firmy 45 811 000 45 811 000 44 648 000 44 602 000 44 505 000 6 164 000
Wartości niematerialne 32 492 000 34 102 000 35 179 000 36 562 000 39 003 000 0
Pozostałe aktywa trwałe 24 457 000 26 813 000 34 534 000 31 883 000 36 887 000 7 486 000
Aktywa razem 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000 61 753 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 7 775 000 6 655 000 5 478 000 5 090 000 4 366 000 2 719 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 993 000 2 545 000 3 374 000 5 514 000 2 955 000 240 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 37 739 000 42 709 000 36 256 000 37 999 000 32 413 000 39 811 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 48 507 000 51 909 000 45 108 000 48 603 000 39 734 000 42 770 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 28 100 000 31 125 000 29 545 000 31 893 000 39 523 000 5 199 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 14 623 000 16 325 000 21 473 000 20 512 000 23 444 000 0
Udziały niekontrolujące 79 000 72 000 65 000 41 000 44 000 49 000
Zobowiązania razem 99 060 000 107 777 000 105 130 000 110 436 000 112 198 000 48 018 000
Akcje zwykłe 309 546 337 962 364 979 375 919 246 652 250 892
Zyski (straty) zatrzymane 37 874 000 32 593 000 28 575 000 20 162 000 15 088 000 15 824 000
Akcje własne -21 844 000 -14 175 000 -6 372 000 -2 193 000 -104 000 -4 021 000
Kapitał własny 44 872 000 47 112 000 50 321 000 45 338 000 41 028 000 13 735 000
Pasywa razem 143 932 000 154 889 000 155 451 000 155 774 000 153 226 000 61 753 000