Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 809 800 1 597 200 1 054 000 1 329 700 1 009 000 882 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 243 400 1 151 100 860 500 986 700 719 400 629 800
Zysk ze sprzedaży brutto 566 400 446 100 193 500 343 000 289 600 252 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 164 200 138 500 114 800 122 000 90 500 83 100
Zysk operacyjny 402 200 307 600 78 700 221 000 199 100 169 700
Koszty odsetek netto 147 300 84 700 80 000 70 900 40 100 49 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 608 800 343 600 8 000 196 400 233 900 102 500
Podatek dochodowy 169 400 94 500 -5 300 56 800 51 300 -19 900
Udziały niekontrolujące 0 0 -200 -300 0 0
Zysk (strata) netto 439 400 249 100 -81 900 137 500 352 800 140 400