Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 144 500 129 800 291 300 67 400 96 200 133 300 51 700
Inwestycje krótkoterminowe 59 500 44 300 37 600 28 200 26 900 22 400 18 900
Należności 119 500 95 500 108 300 85 900 51 800 45 800 85 200
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 59 500 44 300 37 600 28 200 26 900 22 400 18 900
Aktywa obrotowe razem 400 800 344 500 501 500 235 100 221 200 241 500 256 100
Inwestycje długotrminowe 6 554 700 5 862 300 2 480 100 2 451 300 2 329 800 1 483 700 2 103 300
Rzeczowe aktywa trwałe 2 561 200 1 978 300 994 900 1 082 100 937 300 757 500 608 000
Wartość firmy 899 900 723 800 366 800 366 800 367 100 338 000 317 600
Wartości niematerialne 2 418 400 2 391 800 348 100 350 600 369 800 264 000 169 400
Pozostałe aktywa trwałe 19 300 27 000 18 900 21 200 21 100 16 100 13 600
Aktywa razem 6 955 500 6 206 800 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200 2 359 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 217 200 203 300 129 100 108 800 86 700 76 600 78 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 68 000 47 000 7 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 470 600 371 300 258 900 311 400 210 500 176 000 371 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 755 800 621 600 395 000 424 200 301 200 256 600 453 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 768 300 4 558 700 1 961 000 1 618 300 1 469 900 880 300 1 125 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 149 600 134 200 65 900 62 900 56 100 36 800 45 300
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 2 700 0 0
Zobowiązania razem 6 061 900 5 655 300 2 674 800 2 319 300 2 042 700 1 251 900 1 719 100
Akcje zwykłe 75 200 37 900 38 600 39 600 40 100 41 300 47 100
Zyski (straty) zatrzymane 894 500 552 400 307 700 349 800 509 200 474 200 634 300
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 893 600 551 500 306 800 367 100 508 300 473 300 640 300
Pasywa razem 6 955 500 6 206 800 2 981 600 2 686 400 2 551 000 1 725 200 2 359 400