Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 417 300 439 400 249 100 -81 900 137 500 352 800 140 400
Amortyzacja 175 200 119 000 108 500 92 900 96 400 64 000 114 600
Zmiana stanu należności 24 000 -12 800 22 400 34 100 6 000 -39 400 -17 400
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 14 700 -161 500 223 900 -28 800 -37 100 81 600 3 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 605 300 510 800 459 500 141 900 289 600 197 800 218 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -676 500 -423 500 -91 800 -234 200 -131 200 -149 400 -116 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -718 000 -3 103 700 -100 400 -239 400 -781 200 -824 100 -153 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 129 300 2 416 000 -500 76 000 460 800 -933 300 -59 500