Churchill Downs, Inc. (CHDN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 249 100 -81 900 137 500 352 800 140 400
Amortyzacja 108 500 92 900 96 400 64 000 114 600
Zmiana stanu należności 22 400 34 100 6 000 -39 400 -17 400
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 223 900 -28 800 -37 100 81 600 3 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 459 500 141 900 289 600 197 800 218 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -91 800 -234 200 -131 200 -149 400 -116 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -100 400 -239 400 -781 200 -824 100 -153 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -500 76 000 460 800 -933 300 -59 500