ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -49 521 -42 793 -22 548 5 997 15 340 -1 076
Amortyzacja 59 653 47 252 44 638 44 612 33 742 27 928
Zmiana stanu należności 36 912 32 733 23 664 7 287 6 054 12 893
Zmiana stanu zapasów 23 662 20 890 12 640 7 660 2 776 11 544
Zmiana stanu gotówki -52 072 92 436 -54 468 19 324 11 864 3 779
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -31 203 3 322 15 267 45 631 67 074 39 419
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 455 -23 638 -68 322 -27 549 -10 912 -107 993
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 738 -105 483 -68 322 -27 549 -27 379 -107 993
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 126 194 595 -1 439 1 250 -27 816 72 357