ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576 176 842
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 138 785 100 610 87 157 63 154 73 024 79 032
Zysk ze sprzedaży brutto 177 600 115 526 121 318 143 393 128 552 97 810
Koszty badań i rozwoju 22 318 11 369 16 001 19 806 15 388 9 070
Koszty ogólnego zarządu 124 044 84 294 64 986 55 843 44 063 31 580
Zysk operacyjny -25 734 -27 389 -4 307 23 132 35 359 29 232
Koszty odsetek netto 28 052 11 922 9 452 12 966 14 758 12 035
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -62 665 -56 058 -25 962 3 157 20 051 16 349
Podatek dochodowy -14 769 -13 455 -3 414 -2 937 4 557 17 425
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -49 521 -42 793 -22 548 5 997 15 340 -1 076