ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 48 228 100 300 7 864 62 332 43 008 31 144
Inwestycje krótkoterminowe 12 214 11 256 5 861 5 071 4 524 3 946
Należności 165 438 128 526 95 793 72 129 64 842 58 788
Zapasy 105 355 81 693 60 803 48 163 40 503 37 727
Pozostałe aktywa obrotowe 12 214 11 256 5 861 5 071 4 524 3 946
Aktywa obrotowe razem 344 261 321 775 170 321 187 695 152 877 131 605
Inwestycje długotrminowe 415 826 449 823 290 869 269 094 277 727 280 533
Rzeczowe aktywa trwałe 43 246 52 671 41 269 40 551 38 090 20 403
Wartość firmy 28 221 27 888 3 580 3 580 3 580 1 838
Wartości niematerialne 251 635 294 122 188 511 180 388 201 604 229 790
Pozostałe aktywa trwałe 11 361 2 205 802 1 220 1 468 829
Aktywa razem 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604 412 138

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 29 305 22 967 11 261 14 606 8 884 3 630
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 850 850 13 243 9 941 115 719 3 353
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 69 284 63 720 54 061 37 129 40 946 32 245
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 99 439 87 537 78 565 61 676 165 549 39 228
Długoterminowe zobowiązania finansowe 285 669 286 520 172 443 175 808 67 296 198 154
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 36 439 38 801 14 482 6 514 496 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 421 547 412 858 265 490 243 998 233 341 237 382
Akcje zwykłe 16 260 12 596 11 964 11 841 11 677 11 547
Zyski (straty) zatrzymane -97 286 -47 765 -4 972 17 584 11 488 -4 006
Akcje własne -5 094 -3 135 -2 246 -723 -659 -259
Kapitał własny 338 540 358 740 195 700 212 791 197 263 174 756
Pasywa razem 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604 412 138